Namo Shurangama assembly of Buddhas and Bodhisattvas. (Recite 3 times)
O deep and wondrous dharani unmoving honored one
Supreme Shurangama appears most rarely in the world.
Extinguishing deluded thoughts from countless kalpas past
I needn't pass through aeons till the dharma body's gained.
I wish to now attain the way: and as the Dharma king
I'll then return to rescue beings more than ganges' sands
This deep resolve I offer to the myriad Buddhas' lands,
And thus endeavor to repay the Buddha's boudnless grace.
I now request the Bhagavan to cerify my quest:
To enter first the evil world -- the five turbidities;
If yet a single being's not accomplished Buddhahood
Accordingly I also must renounce nirvana's bliss.
O great in courage, great in power, great compassionate one!
I pray would now uncover and dispel my subt'lest doubts.
Thus cause me quickly to attain supreme enlightenment,
And sit within the Bodhimandas of the tenfold realms
And even could the nature shunyata melt away
My vajra-like supreme resolve would still remain unmoved.
Na mo eternally abiding Buddhas of the ten directions.
Na mo eternally abiding dharma of the ten directions.
Na mo eternally abiding sangha of the ten directions.
Na mo Shakyamuni Buddha.
Na mo Supreme Shurangama of the Buddha’s summit
Na mo Gwan Shr Yin Bodhisattva.
Na mo Vajra Treasury Bodhisattva.
At that time the world honored one from the flesh mound at the crown of his head released a hundred-jewelled light and a thousand petalled rare lotus arose from the midst of the light.
Seated within the precious flower was a transformation body of the thus come one, whose crown in turn emitted ten rays of the hundred-jewelled effulgence
All the myriad lights shone 'round about, everywhere revealing secret trace vajra spirits, many as the sands of ten ganges. Each holding aloft a mountain and wielding a pestle, they pervaded the realm of empty space.
The great assembly gazed upward at once filled with fear and admiration. Seeking the Buddha's kind protection they single-mindedly listened
As, streaming light at the buddha's invisible crown the transformation thus come one proclaimed the spiritual mantra:


南無楞嚴會上佛菩薩 (三稱)
妙湛總持不動尊
首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想
不歷僧祇獲法身
願今得果成寶王
還度如是恆沙眾
將此深心奉塵刹
是則名為報佛恩
伏請世尊為證明
五濁惡世誓先入
如一眾生未成佛
終不於此取泥洹
大雄大力大慈悲
希更審除微細惑
令我早登無上覺
於十方界坐道場
舜若多性可銷亡
爍迦羅心無動轉
南無常住十方佛
南無常住十方法
南無常住十方僧
南無釋迦牟尼佛
南無佛頂首楞嚴
南無觀世音菩薩
南無金剛藏菩薩
爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。
光中涌出。
千葉寶蓮。
有化如來。坐寶華中。頂放十道。
百寶光明。
一一光明。皆徧示現。十恒河沙。
金剛密迹。擎山持杵。
徧虛空界。
大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。
一心聽佛。
無見頂相。放光如來。
宣說神咒。


Part I / 第一會

() () () (dàn) (tuō) () (qié) (duō) () (ē) () () () (sān) (miǎo) (sān) () (tuó) (xiě) ( ) () (dàn) (tuō) () (tuó) () (zhī) () () (shān) ( ) () () () () () (tuó) () () () (duò) () () ( ) () () () (duō) (nán) (sān) (miǎo) (sān) () (tuó) () (zhī) (nán) ( ) (suō) (shě) () () (jiā) (sēng) (qié) (nán) ( ) () () () () (ē) (luó) (hàn) (duō) (nán) ( ) () () () () (duō) () (nuó) (nán) ( ) () () (suō) (jié) () (tuó) (qié) () (nán) ( ) () () () () (sān) (miǎo) (qié) (duō) (nán) ( ) (sān) (miǎo) (qié) () () () () (duō) (nuó) (nán) ( ) () () () () () () 𧹞(nǎn) ( ) () () () (tuó) () () () () (tuó) () () () 𧹞(nǎn) ( ) (shě) () () (jiē) () () (suō) () (suō) () () (tuō) (nán) ( ) () () () () () () () ( ) () () (yīn) (tuó) () () ( ) () () () (qié) () () ( ) () (tuó) () () ( ) () () () () ( ) (suō) () () () ( ) () () () (qié) () () ( ) (nuó) () () () () ( ) (pán) (zhē) () () (sān) () (tuó) () ( ) () () () (jié) () (duō) () ( ) () () () (qié) () () ( ) () () (jiā) () () ( ) () () () () () (qié) () ( ) () (tuó) () () () (jiā) () () ( ) (ē) () () () ( ) (shī) () (shě) (nuó) () () () () ( ) () () () (qié) () ( ) () () () (jié) () (duō) () ( ) () () () (qié) () () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () () () ( ) () () () (tóu) () () () () ( ) () () () (shé) () () () () ( ) () () () () () () () ( ) () () (qié) (shé) () () () ( ) () () () (qié) () () ( ) () () (chá) (shū) () 西() () ( ) () () () () () () (shé) () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) () () () (qié) () () ( ) () () (ē) () (duō) () () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) (ē) () () () ( ) (sān) (miǎo) (sān) () (tuó) () ( ) () () () (qié) () () ( ) (ē) (chú) () () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) (ē) () () () ( ) (sān) (miǎo) (sān) () (tuó) () ( ) () () () (qié) () () ( ) () (shā) (shé) () () () (fèi) (zhù) () () ( ) () () () () (shé) () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) () () () (qié) () () ( ) (sān) () (shī) () (duō) ( ) () (lián) () () () (shé) () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) (ē) () () () ( ) (sān) (miǎo) (sān) () (tuó) () ( ) () () () (qié) () () ( ) (shě) () () () (nuó) () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) (ē) () () () ( ) (sān) (miǎo) (sān) () (tuó) () ( ) () () () (qié) () () ( ) () (dàn) () () () () (shé) () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) (ē) () () () ( ) (sān) (miǎo) (sān) () (tuó) () ( ) () (piáo) () () () (jié) () (duō) ( ) () (tán) () (qié) () (duō) ( ) () (dàn) (tuō) (qié) () () () (shān) ( ) () (dàn) (duō) () () (lán) ( ) () () (ē) () () (shì) (dān) ( ) () () () (yánɡ) () () ( ) () () () () (duō) (jiē) () () ( ) () (jié) () () (jiē) (jiā) () () () ( ) () () () () () (chì) (tuó) () ( ) (ē) (jiā) () () () (zhù) ( ) () () (dàn) () () (níng) (jiē) () ( ) () () () (pán) (tuó) (nuó) () (chā) () ( ) () () () () () (zhà) ( ) () () () () () () () () () ( ) (zhě) () () (shī) () (nán) ( ) (jié) () () (suō) () () () (ruò) (shé) ( ) () (duō) (bēng) (suō) () (jié) () ( ) (ē) () (zhà) (bìng) (shě) () (nán) ( ) () (chā) (chà) (dàn) () (ruò) (shé) ( ) () () () (tuó) () (jié) () ( ) (ē) () (zhà) (nán) ( ) () () (jié) () () (ruò) (shé) ( ) () (duō) (bēng) () () (jié) () ( ) () () (shě) () () () () () (ruò) (shé) ( ) () (lán) () () () (nán) (zhē) () (shě) () ( ) () (shā) (shě) () (dàn) () ( ) (ē) () () () (tuó) (jiā) () (ruò) (shé) ( ) (ē) () () (shì) (duō) () () ( ) () () () () (zhàn) (chí) ( ) () () (dié) (duō) ( ) () () () (shé) ( ) () () (shuì) (duō) (shé) () () ( ) () () () () (pán) (tuó) () () () () ( ) (ē) () () (duō) () ( ) () () () (zhī) ( ) (shì) () () (shé) () ( ) () (shé) () () () () ( ) () (shě) () (duō) ( ) () (téng) (wǎng) (jiā) ( ) () (shé) () (zhì) () (nuó) (ē) (zhē) ( ) () () (zhì) () () () (zhì) (duō) ( ) () (shé) () (shàn) (chí) ( ) () (shě) () (zhē) ( ) (shàn) (duō) (shě) () () () () (shì) (duō) ( ) () () () () ( ) () () (shuì) (duō) ( ) (ē) () () (duō) () ( ) () () () () (ē) () () ( ) () (shé) () (shāng) (jié) () (zhì) () ( ) () (shé) () () () () ( ) () (lán) (tuó) () ( ) () (shé) () () () (duō) (zhē) ( ) () () () (qián) (zhē) (nuó) () () (jiā) ( ) () () () () (jié) () (duō) (nuó) ( ) () () (zhē) () () () () ( ) () () () () () (shān) ( ) () (zhé) (lán) () () () (zhē) ( ) () (shé) () (jiā) () (jiā) () () () ( ) () (shé) () () (shé) () (dùn) (zhì) (zhē) ( ) (shuì) (duō) (zhē) (jiā) () () ( ) (chà) (shē) (shī) () () () ( ) () () () () ( ) () (tuó) () (jié) () ( ) (suō) () () (chàn) ( ) (jué) (fàn) () ( ) (yìn) () () () () (xiě)

Part II / 第二會

() 𤙖(xìn) ( ) () () (jiē) () ( ) () () (shě) () (duō) ( ) () (dàn) (tuō) (qié) () () () (shān) ( ) () 𤙖(xìn) ( ) () () (yōng) ( ) (zhān) () () ( ) () 𤙖(xìn) ( ) () () (yōng) ( ) () (dān) () () ( ) () 𤙖(xìn) ( ) () () (yōng) ( ) () () () () () (sān) () (chā) () (jié) () ( ) () 𤙖(xìn) ( ) () () (yōng) ( ) () () (yào) (chā) () () (chà) (suō) ( ) (jiē) () () (ruò) (shé) ( ) () (téng) (bēng) () () (jié) () ( ) () 𤙖(xìn) ( ) () () (yōng) ( ) (zhě) () () (shī) () (nán) ( ) (jiē) () () (suō) () () () (nán) ( ) () (téng) (bēng) () () () ( ) () 𤙖(xìn) ( ) () () (yōng) ( ) () (chā) ( ) () (qié) (fàn) ( ) () (dán) (tuō) (qié) () () () (shān) ( ) () () (diǎn) (shé) () () ( ) () () (suō) () () () ( ) () (shù) (suō) () () () (shì) () (shā) ( ) () (zhī) (suō) () () () () () ( ) (ē) () () (shì) () () (duō) ( ) (zhà) (zhà) (yīng) (jiā) ( ) () () () (shé) () (tuó) () ( ) () () () () () ( ) (màn) (chá) () ( ) () 𤙖(xìn) ( ) (suō) () () () () () ( ) () () ( ) (yìn) () () () () (xiě)

Part III / 第三會

() (shé) () () ( ) (zhǔ) () () () ( ) (ē) () () () () ( ) () (tuó) (jiā) () () ( ) () (shā) () () ( ) (shě) () (duō) () () () ( ) () () (zhuó) (jié) () () () ( ) () () (chā) () () ( ) (ē) (shě) () () () ( ) (ē) (jiā) () () () (zhù) () () ( ) (tuó) () () () () (jiàn) () (qié) () (tuó) () () ( ) () () (jiā) () (duō) () () ( ) () (shé) (tán) (chá) () () ( ) (nuó) (qié) () () ( ) () (tiáo) (dàn) () () ( ) () () () () () () ( ) (yào) (chā) (jiē) () () ( ) () (chā) () (jiē) () () ( ) () () (duō) (jiē) () () ( ) () (shě) (zhē) (jiē) () () ( ) () (duō) (jiē) () () ( ) (jiū) (pán) (chá) (jiē) () () ( ) () (dān) (nuó) (jiē) () () ( ) (jiā) (zhà) () (dān) () (jiē) () () ( ) () (qián) () (jiē) () () ( ) (ē) () () () () (jiē) () () ( ) () (tán) () (tuó) (jiē) () () ( ) (chē) () (jiē) () () ( ) () () () () (jiē) () () ( ) (shè) (duō) () () (nán) ( ) (jiē) () () () (nán) ( ) () () () () () (nán) ( ) (máng) (suō) () () (nán) ( ) () (tuó) () () (nán) ( ) () (shé) () () (nán) ( ) (shé) (duō) () () () ( ) (shì) () (duō) () () (nán) ( ) () (duō) () () (nán) ( ) () (duō) () () (nán) ( ) (ē) (shū) (zhē) () () () ( ) (zhì) (duō) () () () ( ) () (shān) () () (shān) ( ) () () (jiē) () () (nán) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) () () () () (zhě) (jiā) () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) (chá) (yǎn) () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) () () () (shū) () (dàn) () ( ) () (tuó) () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) (nuó) () () () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) (dàn) (duǒ) (qié) () (chá) 西() () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) () () (jiā) () () (dàn) () (qié) () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) (jiā) () () (jiā) () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) (shé) () (jié) () () () (jié) () ( ) () () () (tuō) (suō) () () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) (zhě) (duō) () () () () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) () () (yáng) () () (zhī) ( ) (nán) (tuó) () (shā) () (qié) () () () ( ) (suǒ) () () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) () (jiē) () (shě) () () () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) (ē) (luó) (hàn) () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) () (duō) () (qié) () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) () (shé) () () () ( ) () () () () () () ( ) (jiā) () () () () () (dān) ( ) () (tuó) () (shé) (chēn) (tuó) () () ( ) () () () () ( ) () (chā) (wǎng) ( ) () (qié) (fàn) ( ) (yìn) () () () () (xiě)

Part IV / 第四會

() (qié) (fàn) ( ) () () (duō) () () () ( ) () () (cuì) () () ( ) (ē) () (duō) () () () (jiā) ( ) () () () () () (zhà) ( ) () (jiā) () (dàn) (duō) () () () ( ) (shí) () () (shí) () () ( ) (tuó) () (tuó) () ( ) (pín) (tuó) () (pín) (tuó) () (chēn) (tuó) (chēn) (tuó) ( ) () 𤙖(xìn) ( ) () 𤙖(xìn) ( ) (pàn) (zhà) ( ) (pàn) (zhà) (pàn) (zhà) (pàn) (zhà) (pàn) (zhà) ( ) (suō) () ( ) () () (pàn) ( ) (ē) (móu) (jiā) () (pàn) ( ) (ē) () () () () (duō) (pàn) ( ) () () () () (tuó) (pàn) ( ) (ē) () () () (tuó) () () (jiā) (pàn) ( ) () () () () () (pàn) ( ) () () () (qié) () (pàn) ( ) () () (yào) (chā) () (pàn) ( ) () () (qián) () () () (pàn) ( ) () () () (dān) () () (pàn) ( ) (jiā) (zhā) () (dān) () () (pàn) ( ) () () () (láng) (zhǐ) () () (pàn) ( ) () () () () () 𠾆() () () () () (pàn) ( ) () () (shí) () 𠾆() () (pàn) ( ) () () (ē) () () () 𠾆() () (pàn) ( ) () () (shě) () () () () (pàn) ( ) () () () () () () (pàn) ( ) () () (dàn) () (tuó) () () (pàn) ( ) () () () (tuó) () () (shì) (zhē) 𠾆() () (pàn) ( ) (shé) () (jié) () () () (jié) () ( ) () () () (tuō) (suō) (tuó) () () (pàn) ( ) () () () (zhē) () () (pàn) ( ) (zhě) () () () () () () (pàn) ( ) () (shé) () () () () ( ) () (tuó) () () (shì) () (pàn) ( ) () () () () (dīng) (yáng) () () () () (pàn) ( ) () (shé) () (shāng) (jié) () () ( ) () () (zhàng) () () (shé) () (pàn) ( ) () () (jiā) () () ( ) () () () (dàn) () (jiā) () ( ) () () (suō) (jié) () (duō) () (pàn) ( ) () () () () () (pàn) ( ) () () () (móu) () () (pàn) ( ) (ē) () () () (pàn) ( ) () () (jié) () () (pàn) ( ) (jié) () (tán) (chí) () (pàn) ( ) (miè) (dàn) () () (pàn) ( ) (lào) (dàn) () () (pàn) ( ) (zhē) (wén) (chá) () (pàn) ( ) (jié) (luó) () (dàn) () () (pàn) ( ) (jiā) () () () (pàn) ( ) (ē) () () (zhì) (duō) (jiā) (shī) () (shě) (nuó) ( ) () () () () (pàn) ( ) (yǎn) () (zhì) ( ) () (duǒ) () (xiě) ( ) () () (yìn) () () () () (xiě)

Part V / 第五會

() () (zhà) (zhì) (duō) ( ) (ē) () (dàn) () (zhì) (duō) ( ) () (shé) () () ( ) (qié) () () () ( ) () () () () () ( ) () (suō) () () ( ) () (shé) () () ( ) (shé) (duō) () () ( ) (shì) () (duō) () () ( ) () (lüè) () () () ( ) (qián) (tuó) () () ( ) () (shǐ) () () () ( ) () () () () ( ) () (xiě) () () ( ) () () (zhì) (duō) ( ) () () (zhà) (zhì) (duō) ( ) (lào) (tuó) () (zhì) (duō) ( ) (yào) (chā) (jiē) () () ( ) () (chà) (suō) (jiē) () () ( ) () () (duō) (jiē) () () ( ) () (shě) (zhē) (jiē) () () ( ) () (duō) (jiē) () () ( ) (jiū) (pán) (chá) (jiē) () () ( ) () (qián) (tuó) (jiē) () () ( ) () (dàn) () (tuó) (jiē) () () ( ) (chē) () (jiē) () () ( ) (ē) () () () () (jiē) () () ( ) (zhái) () () (chá) () () (jiē) () () ( ) () () () (jiē) () () ( ) (shé) () (jiā) (jiē) () () ( ) (shě) () () (jiē) () () ( ) () (tuó) () (nán) () (jiā) (jiē) () () ( ) (ē) (lán) () (jiē) () () ( ) (qián) () () () (jiē) () () ( ) (shí) () () (yīn) (jiā) () (jiā) ( ) (zhuì) () (yào) (jiā) ( ) () () () (yào) (jiā) ( ) (zhě) () (tuō) (jiā) ( ) () () (shí) () () () (shān) () (shí) () () ( ) () () (jiā) ( ) () () (jiā) ( ) (shì) () () () (jiā) ( ) (suō) () () () (jiā) ( ) () () (shí) () () ( ) (shì) () () () ( ) () (tuó) () () () (zhì) (jiàn) ( ) (ē) () () (qián) ( ) () (qué) () (qián) ( ) (jié) () () () (qián) ( ) (jiē) () () (jiē) (lán) ( ) (jié) () (shū) (lán) ( ) (dàn) (duō) (shū) (lán) ( ) () () () (shū) (lán) ( ) () () (shū) (lán) ( ) () () (shì) () (shū) (lán) ( ) () () () (zhà) (shū) (lán) ( ) () (tuó) () (shū) (lán) ( ) (jié) (zhī) (shū) (lán) ( ) () () () (shū) (lán) ( ) () () (shū) (lán) ( ) (cháng) (qié) (shū) (lán) ( ) () () (duō) (shū) (lán) ( ) () (tuó) (shū) (lán) ( ) (suō) (fáng) (àng) (qié) () () (zhàng) (qié) (shū) (lán) ( ) () (duō) () (duō) (chá) ( ) (chá) () () (shí) () () ( ) (tuó) () () (jiā) (jiàn) () () () (zhī) () () (duō) () ( ) () () () () (líng) (qié) ( ) (shū) (shā) (dàn) () (suō) () (jié) () ( ) () (shā) () (jiā) ( ) (ē) () () () (tuó) (jiā) ( ) () () () () (jiàn) (duò) () ( ) (ē) (jiā) () () () () () (liǎn) () (jiā) ( ) () () () (zhà) ( ) () () () (zhì) (jiā) ( ) () () () () () ( ) () (yǐn) (qié) () (jiē) () () (yào) (chā) (dàn) () (chú) ( ) () () (shì) (fèi) () (shān) (suō) () (shān) ( ) () (dān) (duō) () () () ( ) () () () (shé) () () () (shān) ( ) () () () (lài) (zhàng) () (lán) ( ) () () () (tuó) (shě) () (shé) (nuó) ( ) (biàn) () () () ( ) () (tuó) () (pán) (tán) (jiā) () () ( ) () (shū) (pán) (tán) (jiā) () () ( ) () () () (tuó) (pán) (tán) (jiā) () () ( ) () (zhí) (tuō) ( ) (nān) ( ) (ē) () () ( ) () (shě) () ( ) () () () (shé) () (tuó) () ( ) (pán) (tuó) (pán) (tuó) () ( ) () (shé) () (bàng) () (pàn) ( ) () 𤙖(xìn) () () (yōng) (pàn) ( ) (suō) () ()